Biuro Podróży Apolonia-Tour

Szeroki wybór ofert

Podróżuj

z nami

Klauzula informacyjna RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo informujmy że, w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

Administratorem Państwa danych jest 

Biuro Podróży Apolonia-Tour z siedzibą w Krakowie
ul. Grzegórzecka 25, 31-532 Kraków
Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Biurze Podróży Apolonia-Tour:
Helena Węgrzyn, e-mail: info@apoloniatour.pl, tel. +48 12 422 00 30
adres: ul. Grzegórzecka 25, 31-532 Kraków 

Jakie dane przechowujemy?  

Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:
1. Imię, nazwisko, płeć, adres, dokument potwierdzający tożsamość, NIP, datę urodzenia, nr telefonu, e-mail, numer konta bankowego, a w przypadku gdy uczestnikiem wycieczki jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.
2. Dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony. 

Komu przekazujemy Państwa dane? 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorcom:
1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. agentom, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, rezydentom, ubezpieczycielom, pilotom, firmom transportowym, innym biurom podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu w tym na podstawie ustawy o usługach turystycznych – tzw. podmioty przetwarzające.
3. Innym podmiotom współpracującym z naszym biurem, o ile taki podmiot dysponuje Państwa zgodą na udostepnienie mu takich danych.
4. Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. 

Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych? 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Podróży Apolonia-Tour w następujących celach:
1. Zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”
2. Wypełnienia ciążących na naszym biurze obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. wystawiania i przechowywania faktur czy  udzielania odpowiedzi na reklamacje), w szczególności z ustawy o usługach turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”
3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”
4. Marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”
5. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”. 

Jak długo przechowujemy dane? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1. Czas realizacji zawartej umowy.
2. Przez okres wynikający z przepisów prawa oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.
3. Czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
4. Czas do momentu wycofania zgody. 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda. 

Jakie mają państwo prawa? 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa.
1. Prawo dostępu do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych)
2. Prawo do sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe.
3. Prawo przeniesienia danych, w przypadkach określonych w RODO.
4. Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku od Państwa w danej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie. 

Zmiany polityki prywatności 

Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Nowa wersja naszej Polityki Prywatności zostanie za każdym razem opublikowania na naszej stronie www.apoloniatour.pl Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. 

Biuro Podróży Apolonia-Tour powstało, aby zapewnić Państwu komfort szerokiego wyboru ofert. Jesteśmy biurem działającym na rynku turystycznym od 2006 roku. Posiadamy zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz gwarancję ubezpieczeniową. Zajmujemy się organizacją pielgrzymek, wycieczek objazdowych, wycieczek szkolnych oraz wyjazdów integracyjnych.

+48 12 422 00 30

+48 515 559 110

info@apoloniatour.pl
leszek@apoloniatour.pl